Test

Voorbeeld masterclasses Edam-Volendam

Voorbeeld masterclasses Edam-Volendam

Succesfactoren gaan vele malen verder dan inhoudelijke kennis...

… de afdeling Ruimtelijk Ontwikkeling wil, gelet op de nieuwe ontwikkelingen (omgevingswet), deelnemen aan deze masterclasses. Mijn ervaring en waarneming leert inmiddels dat communicatieve performance een meer dan evidente succesfactor is voor zeggings- en overtuigingskracht, positionering, verbinding, reflectie, “overeind te blijven” en (zelf)vertrouwen. 

Tijdens mijn inleiding, de kick-off voor het veranderingstraject, van vorig jaar zijn de deelnemers zich bewust geworden van het feit -ook onderbouwd vanuit de Wetenschap- dat succesfactoren vele malen verder gaan dan inhoudelijke kennis... 

Ook een masterclass?

Opzet masterclasses

Tijdens de masterclasses zijn de deelnemers veel zelf aan het werk. Zij zijn zelf het uitgangspunt bij het verrijken van hun stijlrepertoire en worden uit hun “comfortzone” gehaald. Door op elkaar te reflecteren, wordt professionele communicatie geoefend. Let wel, echte verandering komt alleen tot stand als mensen openstaan voor feedback en ervaren hoe het is om op een andere manier te werken. In basale theoretische en vooral praktische werkvormen treed ik op als regisseur, “provocateur” en coach.

Casuïstiek

De sessies kenmerken zich door een interactieve opzet. Er wordt met name gewerkt vanuit casuïstiek, waarbij de deelnemers hun eigen casussen en vraagstukken inbrengen. In het bijzonder besteed ik aandacht aan verschillende vormen en effecten van presentatievaardigheden en –stijlen, vraag- en interventietechnieken. Wij gaan werken aan persoonlijke effectiviteit en zoomen in op overtuigingskracht en zeggingskracht, dus op “verbale stevigheid”, maar ook op empathie en sensitiviteit.

Voorbeeld masterclasses Edam-Volendam

Theatrale technieken

Wat ik wil bewerkstelligen is dat er helderheid ontstaat over het eigen handelen en dat denk- en gedragspatronen die effectief handelen en groei in de weg staan, worden ontward. Zo wordt het resultaat concreet en “to the point”.

Mijn (regisseur-) aanpak, werken vanuit theatrale technieken, is hierop gericht. Deze is “confronterend en prikkelend”, wél met de nodige humor, en nodigt de deelnemers uit een “helikopterview” te ontwikkelen voor hun eigen gedrag, houding en presentatieperformance.

Omdat communicatieve performance niet alleen een kwestie is van de theorie kennen, maar veel meer het praktiseren van je eigen communicatieve (on)vermogen, zal aan dit laatste de meeste aandacht worden besteed. Tot slot, de deelnemers maken na de zowel de eerste als de tweede masterclass een kort reflectieverslag waarin zij duiden hoe (opzet, inhoud, vorm) zij de masterclass hebben ervaren. Wat het hen (vooral) heeft opgeleverd. Wat de  (af)leermomenten waren. Waar en waarom zij zichzelf zijn “tegengekomen”. Wat zij er verder mee kunnen en willen. En in welke communicatieve aspecten zij zich nog meer willen bekwamen en waarom?

Neem contact op

Inhoud masterclasses presentatie performance

De volgende onderwerpen komen aan de orde:  

  • basale communicatieve vaardigheden;
  • stem-, ruimte- en mediumgebruik;
  • persoonlijke communicatiestijl;
  • non-verbale communicatie;
  • feedback: reflecteren op eigen functioneren en op een ieders stijl van communiceren en presenteren;
  • bespreken van wat elke aanpak oproept; analyse van ieders sterke en minder sterke kanten;
  • metacommunicatie: wat gebeurt er onder en boven de tafel;
  • overtuigend communiceren;
  • vergader-, vraag- en interventietechnieken;
  • oefenen met realistische casuïstiek. (deelnemers krijgen voorafgaand aan de sessies daarover een mail)

Doel van de masterclass

De deelnemers worden zich meer bewust van hun presentatie performance en de effecten hiervan op anderen.

De communicatieve performance, in brede zin, wordt naar een hoger niveau getild.

Resultaten

De deelnemers hebben inzicht in hun communicatiestijl en hebben hun gedrags- en stijlrepertoire vergroot. Zij kunnen beter inspelen op de communicatiestijlen van anderen (bijvoorbeeld tegendraads gedrag of miscommunicatie/escalatie tijdens een gesprek of  vergadering). Zij kunnen met meer succes optreden in samenwerkingsverbanden door een effectievere en opener persoonlijke houding, een betere onderlinge communicatie en daarmee ook een krachtige(r) publieke presentatie.